2023-24 Kış Sezonu Ürünlerimiz Sitemizde...

1500 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz.... Hafta içi 14:00 , Cumartesi 11:00 e kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoda... 

Sitede bedenini bulamadığınız ürünlerin dükkan stoğunu 0 532 397 40 32 whatsapp hattımıza yazarak öğrenebilirsiniz...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ERDAL TEKSTİL ve KONFEKSİYON TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

 

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

 

İş bu bilgilendirme metni, Erdal Tekstil ve Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti (Erdal Tekstil olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir. • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

 

• İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

 

• Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

 

• Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

 

• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

 

• Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

 

• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

 

• İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi,

 

• Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika

 

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

ERDAL TEKSTİL, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak ERDAL TEKSTİL hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

Veri Sorumlusunun;

 

Unvanı : Erdal Tekstil ve Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti

 

Mersis Numarası : 0343022316400019

Adresi : ARİFİYE MAHALLESİ. YALBI SOKAK. NO:6 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

 

Telefonu : +90 222 220 04 07

 

 

e-posta adresi : info@erdalgomlek.com.tr

 

3- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

ERDAL TEKSTİL, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere;

 

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 

• Kişisel verisi işlenen kişilerin haklarının neler olduğu,

 

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. ERDAL TEKSTİL ayrıca veri güvenliğine ilişkin olarak;

 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

 

amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. ERDAL TEKSTİL, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yaparak elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

 

4- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

 

ERDAL TEKSTİL tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

 

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 

• Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, vb. kimlik bilgileri,

 

• Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri,

 

• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgisi,

 

• Çalışanlarına ait ücret, sosyal güvenlik, banka hesap numarası, ve aile bireyleri hakkında bilgiler,

 

• Meslek ve eğitim durumu hakkında bilgiler,

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

 

Kişisel veriler doğrudan ilgili kişinin kendisinden temin edilebileceği gibi, online satış platformları, bayiler, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

 

6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

ERDAL TEKSTİL, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 

• Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,

 

• İlgili kişilerin ERDAL TEKSTİL’DEN satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

 

• Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde mesafeli satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması,

 

• Hizmet kalitesinin artırılması,

 

• Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

 

• Mağaza içi güvenliğin sağlanması, verimliliğin arttırılması,

 

7- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI

 

ERDAL TEKSTİL, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

 

8- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ ALINMASI

 

ERDAL TEKSTİL tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir. Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder.

 

6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

9- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ERDAL TEKSTİL, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve diğer sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir).

 

10- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

• Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

11- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak ERDAL TEKSTİL’e başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile ERDAL TEKSTİL’e iletebilir.

0

Saruhan Web E-Ticaret Yazılımları